Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016

3ο ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (ΠΕ) ΠΙΕΡΙΑΣ
1.
Στόχοι
1.1
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης εκδίδει το παρόν Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων, το οποίο απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς του Ν. Πιερίας με στόχο την ενημέρωσή τους για τις απαραίτητες μετασυλλεκτικές καλλιεργητικές επεμβάσεις στα βαμβακοχώραφα για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του Πράσινου και του Ρόδινου σκουληκιού.
1.2
Ο βαμβακοπαραγωγός οφείλει να εφαρμόζει τις σωστές γεωργικές πρακτικές όλο τον χρόνο.
2.
Διαπιστώσεις
2.1
Η καλλιέργεια βρίσκεται στο στάδιο της ωρίμανσης των καψών (καρύδια) και σε κάποιες περιοχές έχομε ήδη ένα μικρό ποσοστό ανοιγμένων καρυδιών.
Οι συλλήψεις ενηλίκων εντόμων στις φερομονικές παγίδες τόσο του πράσινου όσο και του ρόδινου σκουληκιού είναι μειωμένες γεγονός που σε συνδυασμό με το προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης των φυτών αναμένεται να έχει ελάχιστη έως μηδενική επίπτωση στην καλλιέργεια.
Μέχρι σήμερα στην μεγαλύτερη έκταση της καλλιέργειας του νομού έχουν πραγματοποιηθεί δύο ψεκασμοί για την αντιμετώπιση των ανωτέρω εντόμων.
Αποφυλλωτικά σκευάσματα θα εφαρμοστούν όταν ανοίξουν το 40-50% των καρυδιών.
2.2
Η διαχείμαση του πράσινου σκουληκιού γίνεται στο στάδιο της νύμφης εντός του εδάφους. Οι  νύμφες αυτές προκύπτουν από τις προνύμφες της τελευταίας γενεάς του εντόμου. Συμπερασματικά, η πρώτη πτήση ενηλίκων πράσινου σκουληκιού της νέας καλλιεργητικής περιόδου προκύπτει από τις νύμφες που επιτυχώς διαχειμάζουν εντός του εδάφους των βαμβακοκαλλιεργειών της προηγούμενης καλλιεργητικής περιόδου.  
Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι η πληθυσμιακή εξέλιξη του εντόμου - άρα και οι προκαλούμενες ζημιές στις βαμβακοφυτείες - κατά τη νέα καλλιεργητική περίοδο εξαρτάται απόλυτα από τον πληθυσμό που διαχειμάζει επιτυχώς και εξέρχεται από το έδαφος των βαμβακοφυτειών.
Η επιτυχής διαχείριση των εντόμων που διαχειμάζουν ως νύμφες εντός του εδάφους αποτελεί ένα κρίσιμο παράγοντα του ελέγχου του εντόμου κατά τη νέα καλλιεργητική περίοδο. Δηλαδή, όσο μικρότερος είναι ο πληθυσμός που θα καταφέρει να διαχειμάσει τόσο το καλύτερο για την προστασία των νέων βαμβακοφυτειών.
Κατ’ αντιστοιχία η διαχείμαση του ρόδινου σκουληκιού γίνεται με τη μορφή της «εν διαπαύση προνύμφης» μέσα στα εναπομείναντα καρύδια και βαμβακοστελέχοι όπως και στις ρωγμές του εδάφους.
Για το σκοπό αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο να προβαίνουμε στις κατάλληλες καλλιεργητικές φροντίδες των βαμβακοφυτειών αμέσως μετά τη συγκομιδή, ώστε να προκαλούμε ελαχιστοποίηση του αριθμού των επιτυχώς διαχειμαζόντων εντόμων.
3.
Συστάσεις – Καλλιεργητικές Πρακτικές - Εφαρμογή ψεκασμών με Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα

Για την επίτευξη των παραπάνω απαιτείται στελεχοκοπή, ψιλοτεμαχισμός και θρυμματισμός των στελεχών και μη συγκομισθέντων καρυδιών με στελεχοκόπτη - καταστροφέα και στη συνέχεια άροση του εδάφους (όργωμα με υνιοφόρο αλέτρι) μετά τη στελεχοκοπή σε βάθος 20 έως 25 εκατοστών κατά το φθινόπωρο σε όλα τα χωράφια που καλλιεργήθηκαν με βαμβάκι ανεξαρτήτως της επόμενης καλλιέργειας του χωραφιού. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται πλήρης αναστροφή του εδάφους και πλήρης ενσωμάτωση των θρυμματισμένων από τη στελεχοκοπή υπολειμμάτων των βαμβακοφύτων στο έδαφος με τα παρακάτω αποτελέσματα:
1. Άμεση καταστροφή των νυμφών.
2. Έκθεση των νυμφών σε αντίξοες κλιματικές συνθήκες.
3. Έκθεση των νυμφών σε αντίξοες εδαφικές συνθήκες (πχ υδατικός κορεσμός του εδάφους σε συνδυασμό με τις χαμηλές θερμοκρασίες αυτού).
4. Μεταφορά των νυμφών σε βάθη 20 έως 25 εκατοστά με επακόλουθο μηχανική αδυναμία εξόδου των πεταλούδων στην επιφάνεια του εδάφους.
5. Καταστροφή των στοών εξόδου των πεταλούδων με επακόλουθο μηχανική αδυναμία εξόδου των πεταλούδων στην επιφάνεια του εδάφους.
Η χρήση άλλων καλλιεργητικών πρακτικών όπως ρίπερ, καλλιεργητής, δισκοσβάρνα κ.α., αντί του οργώματος με υνιοφόρο αλέτρι, δεν επιτυγχάνουν αναστροφή του εδάφους και ως εκ τούτου δεν αποτελούν αποτελεσματικές μεθόδους ελέγχου των ανωτέρω εντόμων.
Ενδεχόμενη αύξηση του κόστους καλλιέργειας τουλάχιστον ισοσκελίζεται από τη μείωση του αριθμού των ψεκασμών με εντομοκτόνα που θα απαιτηθούν κατά την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Επιπλέον προστατεύεται τόσο το περιβάλλον όσο και η υγεία του ιδίου του καλλιεργητή και των περιοίκων.
Είναι δε σημαντικό να αναφερθεί ότι οι παραπάνω πρακτικές συμβάλλουν σημαντικά στον έλεγχο των πληθυσμών του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού χωρίς τη χρήση φυτοφαρμάκων με αποτέλεσμα την προστασία από την ανάπτυξη ανθεκτικότητας και τη μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
- Οι ψεκασμοί καλό είναι να γίνονται βραδινές ώρες.
- Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα πρέπει να είναι εγκεκριμένα για τη βαμβακοκαλλιέργεια και να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας τους.
- Σε περίπτωση ψεκασμών πρέπει να ειδοποιούνται οι μελισσοκόμοι για την απομάκρυνση των κυψελών τους.
- Οι βαμβακοπαραγωγοί/χρήστες είναι οι αποκλειστικοί και μόνοι υπεύθυνοι για την τελική απόφαση επιλογής της συγκεκριμένης κάθε φορά φυτοπροστατευτικής επέμβασης, των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που θα επιλεγούν και του τρόπου και χρόνου χρησιμοποίησης αυτών, καθώς και για λοιπούς χειρισμούς που συμβάλλουν στην αύξηση της ποσοτικής και ποιοτικής απόδοσης της καλλιέργειας


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
                                                              

ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΚΙΤΣΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
ΠΡΟΣ:
  1. Γραφείο Τύπου Π.Ε. Πιερίας – Ενταύθα
  2. ΜΜΕ Πιερίας – Έδρες τους
  3. Καταστήματα Εμπορίας Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων – Έδρες τους
  4. Δήμοι Π.Ε. Πιερίας – Έδρες τους
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πιερίας – Ενταύθα
2. Γενική Δ/νση Περιφερειακής Αγρ. Οικον. & Κτην. Π.Κ. Μακεδονίας
3. Περιφερειακό κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Θες/νίκης

4. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γεν. Δ/νση Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής,  Δ/νση Προστασίας Φυτικής παραγωγής, Τμήμα Προστασίας Φυτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου