Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας & εθελοντική εργασία

Σύμφωνα με τον κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), ΑΔΑ 76ΦΤ9-Ξ2Ν, Αρ. Πρ.: 5953/2014, στο Άρθρο 6 με τίτλο «Προσωπικό», στο πεδίο Γ με όνομα «ο Σύλλογος διδασκόντων», στην παράγραφο 10, αναφέρεται ότι στα ΣΔΕ μπορούν να διδάξουν εθελοντές εκπαιδευτικοί μετά από εισήγηση του Διευθυντή, την σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου διδασκόντων και την έγκριση της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, Στην εν λόγω παράγραφο, αναφέρεται πως ο εθελοντής εκπαιδευτικός δεν αξιολογεί τους εκπαιδευομένους...

Το πρώτο ερώτημα που προκύπτει λοιπόν, είναι αν οι ώρες που διδάσκει ένας εθελοντής υπολογίζονται στις ώρες του εκάστοτε γραμματισμού που έχει διδαχθεί ο κάθε εκπαιδευόμενος. Για παράδειγμα αν κάποιος εθελοντής έχει διδάξει τριάντα (30) ώρες κάποιον γραμματισμό, οι ώρες αυτές υπολογίζονται στις ώρες που πρέπει να διδαχθεί ο κάθε εκπαιδευόμενος τον αντίστοιχο γραμματισμό;

Το δεύτερο ερώτημα που προκύπτει , ως συνέχεια του πρώτου, είναι αν ο αριθμός των ωρών που θα υλοποιήσει τελικά ο ωρομίσθιος που θα επιλεγεί από την διαδικασία επιλογής ωρομισθίων εκπαιδευτικών του Ινστιτούτου Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, θα έχει μειωμένες απολαβές και ωρομίσθια· μειωμένες, γιατί τελικά δε θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ώρες του γραμματισμού, λαμβάνοντας υπόψη και τις ώρες του εθελοντή εκπαιδευτή.

Αν ισχύουν τα παραπάνω, ειδικά στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης, που μαστίζει η ανεργία, κάποιοι εκπαιδευτικοί χάνουν ώρες διδασκαλίες από εθελοντές που και αυτοί θέλοντας να βοηθήσουν, τελικά συνεπικουρούν στο να χάνουν τα χρήματά τους ορισμένοι συνάδελφοι.

Κλείνοντας, να σημειωθεί ότι έως σήμερα 24/11/2015, προκήρυξη για πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτών στα ΣΔΕ, δεν έχει εκδοθεί από τους αρμόδιους φορείς, οπότε τα σχολεία δεν έχουν όλες τις ειδικότητες εκπαιδευτών. Ωστόσο, στον κανονισμό στο άρθρο 4 παράγραφος 2, ορίζεται ότι «το διδακτικό έτος αρχίζει στις 15 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 30 Ιουνίου». Τα σχολεία αυτά ανά τη χώρα υπολειτουργούν με τους όσους αποσπασμένους μόνιμους και τους γραμματισμούς που μπορούν να έχουν ανάθεση, τους όποιους εθελοντές εκπαιδευτές που μπορεί να παρουσιάζονται, στερώντας το δικαίωμα των εκπαιδευομένων τα παρακολουθήσουν όλους τους γραμματισμούς.

Aπαιτούμε:

Την άμεση κάλυψη των κενών στα σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας με εκπαιδευτικούς με μόνιμη σχέση εργασίας και με πλήρη εργασιακά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου