Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

Απάντηση του Υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε ερώτηση του βουλευτή Κ.Κουκοδήμου

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, 7706/26-8-2016 με θέμα : «Εκτός βρεφονηπιακών σταθμών χιλιάδες παιδιά από οικογένειες χαμηλών εισοδημάτων» κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης είναι φορέας χρηματοδότησης μέσα της ΣΑΕ 355/1-του έργου «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2015-2016», ενώ ο δικαιούχος είναι η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται, σύμφωνα με τα αιτήματα πληρωμής του δικαιούχου του έργου καθώς και τις υφιστάμενες πιστώσεις. Ειδικότερα, για τη χρηματοδότηση του εν θέματι έργου η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου έχει προβεί στις κάτωθι ενέργειες:
Πρώτον, με το υπ.αριθμ. 2065/15-2-2016 έγγραφο έγινε αίτημα χρηματοδότησης ύψους 14,4 εκ. ευρώ στο αρμόδιο υπουργείο.
Δεύτερον, με το υπ’αριθμ. 7604/29-3-2016 έγγραφο έγινε πρόταση προέγκρισης πιστώσεων ύψους 30 εκ. ευρώ στο αρμόδιο Υπουργείο που αφορούσε σε πληρωμές του εν λόγω έργου
Τρίτον, με το υπ.αριθμ.20433/30-6-2016 έγγραφο με θέμα «Αίτημα αύξησης του ορίου πληρωμών του συγχρηματοδοτούμενου ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και πρόταση τροποποίησης της ΣΑΕ 3551» που αφορά στην αύξηση του ορίου πληρωμών του συγχρηματοδοτούμενου ΠΔΕ κατά 40 εκ. ευρώ και στην έγκριση ισόποσης αύξησης των πιστώσεων του έργου «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2015-2016».
Τέλος, με την υπ.αριθμ.84293/8-8-2016 απόφαση του υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, εντάχτηκε στη ΣΑΕ 3551 του Υπουργείου Εσωτερικών προϋπολογισμού ύψους 68.540.΄628 ευρώ.
Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι για το ζήτημα ενημέρωσε αναλυτικά την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής, στο πλαίσιο απάντησης επίκαιρης ερώτησης βουλευτών.
Όπως προκύπτει από την απάντηση του Υπουργού περίπου δέκα χιλιάδες voucher που έμειναν αχρησιμοποίητα και οι θέσεις δεν έχουν ακόμη καλυφθεί, θα δοθούν σε 2η κατανομή, σε δικαιούχους, σε περιοχές όπου υπάρχουν δομές. Αυτό γίνεται αυτή την περίοδο, σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Ο Υπουργός υπογράμμισε επίσης ότι φέτος πηγαίνουν 4.000 περίπου περισσότερα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς από ο,τι πήγαν το 2014 και το 2015.
Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι τα βασικά σημεία του νέου συστήματος υλοποίησης της Δράσης «Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», αναφορικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία εγγραφής των παιδιών σε παιδικούς σταθμούς ΚΔΑΠ/ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ παρουσιάστηκαν σε κοινή συνέντευξη τύπου από τους αρμόδιους υπουργούς.
Συγκεκριμένα οι βασικές κατευθύνσεις του νέου εκσυγχρονισμένου συστήματος εφαρμογής της Δράσης για το σχολικό έτος 2016-2017 είναι οι εξής:
-Επιτυγχάνεται κοινωνικά δικαιότερη μοριοδότηση για την εγγραφή των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς, στα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ, καθώς διασφαλίζεται οτ ι το σύνολο των οικογενειών που βρίσκονται κάτω από το κατώφλι της φτώχειας θα λάβουν τη σχετική ενίσχυση (αξία τοποθέτησης /voucher).
-Όλα τα νοικοκυριά με άτομα με αναπηρία θα λάβουν τη σχετική ενίσχυση
-Διατηρείται ο ίδιος αριθμός ενισχυόμενων οικογενειών, παιδιών, χωρίς παράλληλα να αλλάζουν τα ηλικιακά όρια με βάση τα οποία οι ωφελούμενοι και τα παιδιά εντάσσονται στο Πρόγραμμα
-Περιορίζονται δραστικά οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, καθόσον δεν απαιτείται πλέον έλεγχος των συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο και μειώνεται το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα, μέσω της κατάργησης των εγγυητικών επιστολών.
-Καταργείται ο περιορισμός, σύμφωνα με τον όποιο οι δομές μπορούν να δεχτούν voucher μόνο για το 70% της δυναμικότητας τους
-Απλοποιούνται ριζικά οι διαδικασίες υλοποίησης/πληρωμής και διασφαλίζεται η μηνιαία καταβολή των δόσεων και
-Το voucher δεν συνδέεται με συγκεκριμένη θέση σε κάποια δομή αλλά ακολουθεί στον δικαιούχο, δηλαδή ο γονέας έχει το δικαίωμα ν’ αλλάξει παιδικό σταθμό ΚΔΑΠ/ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, χωρίς να χάνει το voucher. Με τον τρόπο αυτό, αυξάνονται οι δυνατότητες επιλογής των γονέων ως προς τους παιδικούς σταθμούς.
Επισημαίνεται ότι, με το νέο σύστημα υλοποίησης, το κόστος της δράσης έχει προϋπολογιστεί στα 175 εκ. ευρώ, εκ των οποίων τα 95 εκ. ευρώ προέρχονται από το νέο ΕΣΠΑ και το υπόλοιπο ποσό από εθνικούς πόρους, ενώ έχει ήδη ληφθεί μέριμνα να διατεθούν και επιπλέον χρήματα από εθνικούς πόρους-εφόσον χρειαστεί-ενδεικτικό της σημασίας που αποδίδει η Κυβέρνηση στην υλοποίηση του συγκεκριμένου Προγράμματος.
Υπογραμμίζεται ότι ο ανασχεδιασμός της εν λόγω Δράσης εντάσσεται στη συνολική λογική καινοτομιών που εισάγει το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, για την Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020, με στόχο τον εξορθολογισμό και την ελάφρυνση του συστήματος, τη διεύρυνση των δικαιούχων, την απλοποίηση των διαδικασιών και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας.
Όπως άλλωστε ανακοινώθηκε στην 81η Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον κ. Πρωθυπουργό, πρόκειται να αξιοποιηθούν τα 246 εκ. ευρώ που προέκυψαν στο Δημόσιο Ταμείο από το διεθνή διαγωνισμό για την παραχώρηση των αδειών των τηλεοπτικών καναλιών για δράσεις που θα ικανοποιούν αποκλειστικά τις κοινωνικές ανάγκες του ελληνικού λαού. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται η επέκταση του προγράμματος αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης, θα δοθούν επιπλέον 60.000 σχολικά γεύματα σε μαθητές στους πλέον φτωχούς δήμους, καλύπτοντας συνολικά 250.000 μαθητές ενώ παράλληλα θα διασφαλιστεί η πρόσβαση επιπλέον 15.000 μαθητών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, παρότι ο αριθμός των ωφελούμενων φέτος αυξήθηκε κατά 5.000
Σε κάθε περίπτωση το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης παρακολουθεί το ποσοστό απορρόφησης παιδιών στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς και, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, θα λάβει μέριμνα για την άρση τυχόν αδικιών σε βάρος των ωφελουμένων.

Ο Υφυπουργός

Ιωάννης Μπαλάφας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου